startup ideas!! ไม่เริ่มคิดใหม่ ก็เดินได้ไกลเท่าเดิม พ.2

Startup ธุรกิจแบบใหม่ที่จะแปลงไอเดียของคุณให้กลายเป็นเงินล้าน พร้อมคู่มือการทำธุรกิจและไอเดียสร้างแรงบันดาลใจ

GBS_insertEmbeddedViewer(“-4pZDwAAQBAJ”, 500,400);